Reisevilkår

Eastern Travel & Tours er medlem av Norsk Reiselivsforum, IATA, PATA og Reisegarantifondet (RGF).

Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reiser.

Les også ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” som vi er pålagt å følge – klikk her.

Reisevilkår for Eastern Travel & Tours

GENERELT

Eastern Travel & Tours tilbyr reiser basert på ulike billettyper på rutefly og er underlagt

internasjonale regler. Billetten kan vanligvis ikke endres etter at reisen er påbegynt, og det gis

ikke refusjon for delvis benyttet billett. Det finnes likevel unntak, og dette spesifiseres ved bekreftelse av reisen. Billetten kan i de fleste tilfeller ikke benyttes av andre enn den er utstedt på.

Våre priser gjelder pr. person om ikke annet er nevnt. Vi tar forbehold om endringer i avgangstider på flyene, og om stedlige arrangementer. Våre tilbud er ut fra rimeligste og raskeste reiserute, men vi tar forbehold om forandringer, f.eks. ved ventelister. Da blir neste fly booket. Ved ledig kapasitet i høyere bookingklasser på flyet, vil kunden bli forespurt om aksept av evnt. høyere pris før reservasjon. Det samme gjelder også ved ledig plass på det enkelte hotell ved planleggingen. Dersom oppsatte hotell er fullt, vil kunden få tilbud om et annet hotell av tilsvarende kategori.

Forsinkelse kan oppstå på grunn av værforhold, teknisk feil, streik eller annet, og kunden kan av den grunn miste eventuell videre flyforbindelse. Flyselskapet som kunden reiser med er ansvarlig for å forandre billetten til nærmereste korresponderende fly med samme selskaper. Det opprinnelige flyselskapet som har ansvaret for flyvningen kan også forandre billetten til andre flyselskaper, dersom dette tillates. Det er en forutsetning at kunden har en

gjennomgående flybillett. Flyselskapet plikter også å kompensere kunden ved forsinkelser av lang varighet med måltider, kompensasjon eller hotell. Alt avhenger av varigheten på

forsinkelsen. Erstatning som tapt ferie eller tapt arbeid godtgjøres ikke. Selvforskyldte faktorer, som for eksempel forsinket tog til flyplassen eller lignende, vil føre til at flybilletten ikke kan forandres. Ny billett må i lignende tilfeller betales av kunden selv.

Bestilling

Bestilling kan gjøres pr. telefon, faks eller e-post. Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse med detaljert informasjon om reisen din. Her fremkommer priser og preliminære flytider, samt eventuell tilleggsopphold. Det er viktig at du sjekker at dato og reise stemmer i henhold til hva du har bestilt, samt at alle navn er korrekt skrevet og i henhold til passet. Eventuelle feil må meldes fra umiddelbart etter mottagelse av bekreftelsen.

1. PÅMELDING OG BETALING.

Påmeldingen er bindende for den reisende når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted, og for Eastern Travel & Tours når reisen er bekreftet. Reisen må være betalt innen de frister

som gjelder for den aktuelle reise.

Det innkreves generelt et depositum på kr 1 000,- per person dersom det er over 60 dager til avreise. Resterende beløp betales 60 dager før avreise. Ved bestilling under 30 dager til avreise betales 100% av pakkeprisen innen 3 virkedager.

Billetter og reisedokumenter sendes til kunden når totalbeløpet for pakkeprisen er betalt. Vi gjør oppmerksom på at betaling med kredittkort medfører en kostnad på 0,8% av beløpet. For betaling med American Express og Diners er transaksjonskostnaden 2,5% av beløpet som ønskes belastet.

Depositumsbeløp og betalingsfrister kan endres i henhold til spesielle regler fra underleverandører og flyselskapet. Dette vil fremgå av reisetilbudet eller reisens program.

2. BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell, skriftlige opplysninger om reisen gitt av en selger eller arrangør, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Dersom arrangøren vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.v., må dette bekreftes skriftlig.

Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende skal dette bekreftes skriftlig. Tilslutningsreiser (utflukter, transport m.m.) er kun inkludert i reisens pris dersom dette fremkommer tydelig i katalog eller gjennom annen avtale. Tilbud kunden aksepterer under oppholdet, men som ikke er spesifisert i katalog eller reisedokumenter, må betales separat og kan derfor ikke anses som en del av selve pakkereisen.

2.1 Endring av bestilling

Inntil 30 dager før avreise kan den reisende forandre reisedag, reisemål, hotell o.l gratis. Dette gjelder dersom flyselskapet og hotellet godtar endringen og at det er ledige rom og plasser.

Endringer kan medføre en høyere eller lavere pakkepris. Endringer som blir gjort senere enn 30 dager før avreise, kan arrangøren anse som avbestilling og ny bestilling.

3. INFORMASJON TIL DEN REISENDE.

Ved bestilling eller senest ved oversendelse av reisedokumentene skal den reisende gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold:

• Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen.

• At den reisende selv må sørge for gyldig pass (må være gyldig i mininum 6 måneder etter hjemkomst), eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes (reisegods-,

ansvars, avbestillings, sykeforsikring m.v.).

• De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for den reisen som er bestilt og hvor disse

vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra disse alminnelige vilkårene skal dette tydelig fremgå.

• Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.

• At arrangøren i visse tilfelle har anledning til å forhøye prisen.

4. AVBESTILLING.

Dersom deltakeren uteblir ved avreise eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, pass eller andre dokumenter, vil arrangøren beregne seg reisens fulle pris. Når en eller flere i

samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom, har arrangøren rett til å ta tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende prislister. På samme vis kan ekstrasengsrabatt trekkes tilbake. Gunstigere innkvartering skal tilbys hvis det er mulig. Arrangøren kan fastsette andre avbestillingsregler når reisens særegne karakter gjør det rimelig.

4.1 Avbestillings-/endringsgebyrer.

For pakkereiser med fly og landarrangement med Eastern Travel & Tours gjelder følgende:

a) Ved avbestilling: innen 60 dager før avreise, kan reisen avbestilles mot et gebyr.

b) Ved avbestilling: 60 – 14 dager før avreise, beregnes 50% av reisens totale kostnad.

c) Ved avbestilling: under 14 dager før avreise, kan hele reisens kostnad bli belastet.

Spesielle regler gjelder ved avbestilling ved sykdom.

Avbestillingsbeskyttelse/forsikring refunderes ikke ved avbestilling. Det kan gjelde egne regler ved avbestilling av flybilletter. En bestilling kan som hovedregel ikke overdras til andre.

NB! Vi gjør oppmerksom på at disse gebyrene er generelle, og at det ved bestilling vil komme fram om hva som er gjeldende avbestillingsgebyrer for pakkereisen som er bestilt, da ulike underleverandører og flyselskaper praktiserer med ulike regler.

5. AVBESTILLING VED SYKDOM

Eastern Travel & Tours kan tilby den reisende en avbestillingsbeskyttelse. Rett til av avbestilling etter denne bestemmelse gjelder bare hvor den reisende har akseptert tilbud om avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsforsikring kan gi rett til fri avbestilling av reisen fram til avreise, eventuelt mot egenandel. Dekning og vilkår i følge forsikringsselskapets regler.

Eastern Travel & Tours har et samarbeid med Gouda Forsikring. Se polisens vilkår for dekning.

6. ENDRINGER I PRISER, YTELSER M.V.

Prisene baserer seg på gjeldende fly- og hotelltariffer, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. Eastern Travel & Tours tar forbehold om eventuelle prisendringer som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. Varsel om økning må være den reisende i hende senest 14 dager før avreise. Prisøkning på mer enn 10% gir den reisende rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Frist for å fremsette krav om annullering er 3 dager fra varsel er mottatt, fristen skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkning. Eventuelle flybilletter, hotell eller andre tjenester som kunden har bestilt hos andre enn Eastern Travel & Tours, har Eastern Travel & Tours intet ansvar for.

7. ARRANGØRENS PLIKTER.

Arrangøren skal avvikle reise og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. punkt 2. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

8. KUNDENS PLIKTER.

Den reisende skal betale det avtalte beløpet senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren

rett til å annulere bestillingen. Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den

reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportøren e.l.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker (reisegods-. ansvars, ulykkes-, syke- og eventuell avbestillingsforsikring m.v.), samt sørge for nødvendig vaksinasjon. Den reisende plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør,

lufthavn e.l. gir i den anledning.

9. ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

Arrangøren kan avlyse en påtegningstur/gruppereise hvis:

• Forhold han ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og

tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.

• Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise pga. risiko for den reisendes liv eller helbred.

• Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan den reisende ikke

gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap pga. arrangørens egen feil eller forsømmelse.

Når arrangøren finner det nødvendig kan en reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på

tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen.

10. DEN REISENDES RETT TIL HEVING (ANNULLERING).

A. Den reisende kan før avreisen heve reisen i følgende tilfeller:

1. Hvis avgangen forsinkes i mer enn 20% av turens varighet.

2. Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.

3. Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epedemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Ved vurderingen

av om hevningsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.

4. Prisforhøyelse etter punkt. 6 øker turens kostende med mer enn 10%.

5. Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen (f.eks. at arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er

bestilt).

I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende.

B. Etter at reisen er påbegynt kan den reisende heve (annullere) reisen helt eller delvis om:

1. Forhold som nevnt over i punkt 10.3 skaper fare for den reisendes liv og helbred.

2. Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side. I den utstrekning regelen i punkt

14 ikke kommer til anvendelse, har den reisende i disse tilfeller krav på prisavslag i henhold til prinsippene i punkt 12, jamfør også punkt 13.

11. MANGLER.

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter punkt 2 og 7. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig fremgår at er av betydning for den reisende. Ved vurderingen av om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket

på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som

mangel.

Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

• Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren kan godtgjøre at skyldes forhold som reisearrangør eller transportør ikke er herre over. Hvor tidsavviket er på mer enn 24 timer

og reisens varighet er en uke eller mer og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. punkt 10, med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. punkt 14. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15% av reisens varighet.

• Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.

• Forhold som skyldes den reisenes egen forsømmelse.

12. RETTING AV MANGLER.

Den reisende har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Arrangøren har rett til å rette mangelen om han tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende, jfr. punkt 15. Den reisende kan bare motsette seg slik retting, dersom det er rimelig grunn til det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgiftene ved retting av mangler. Dersom den reisende ikke får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren snarest å tilby den reisende et alternativ som fremstår som et likeverdig eller bedre alternativ enn det den reisende har bestilt.

13. PRISAVSLAG.

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure, jfr. punkt 14. Prisavslaget

beregnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning.

14. ERSTATNING.

Dersom kunden har rett til å heve avtalen enten før reisens start - på grunn av vesentlige endringer i reisen, vesentlige endringer i avtalevilkårene i kundens disfavør eller prisøkning

som overstiger 10% av den avtalte pris - og beskjed om hevingen er gitt arrangøren innen den fastsatte frist, eller under reisen p.g.a. vesentlige mangler som ikke lar seg rette, skal erstatning gis. Likeså skal det gis erstatning/prisavslag dersom reisen lider under mangler i forhold til det som er avtalt dersom slike mangler ikke må ansees å være uten betydning. Kunden har i slike tilfeller rett på følgende:

Heving før reisen starter (unntatt force majeure): Tilbakebetaling av samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen, eller tilbud om å delta i en reise av tilsvarende eller høyere verdi dersom slike tilbud finnes. Dekning av dokumenterte, økonomiske tap som er en direkte følge av avlysningen.

Heving under reisen (unntatt force majeure): Kostnadsfri transport til avreisestedet eller til annet sted som måtte være avtalt. Forholdsmessig refusjon av den ikke-benyttede del av reisen.

Ved mangler ved reisen som ikke rettes, men som ikke fører til heving:

• Dekning av dokumenterte tap som følge av mangelen.

• Skjønnsmessig prisavslag, fastsatt etter mangelens art.

• Dekning av eventuelle utgifter kunden har hatt ved selv å rette opp mangler, når slike utgifter ikke ansees som urimelige.

• Eventuell godtgjørelse («kompensasjon») selv om økonomiske tap ikke er lidt, dersom mangelen har vært til vesentlig ulempe for kunden.

Der hvor kunden lider tap som følge av skade på person eller ting, eller noen mister forsørger som følge av erstatningsberettigede mangler ved pakkereisen, beregnes erstatningen etter de

vanlige erstatningsrettslige regler, jfr. Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, kapittel 2.

Kundens rett til erstatning etter ovenstående faller bort hvis arrangøren kan vise at den påberopte mangel, eller avlysningen av reisen, skyldes omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll, og som man ikke med rimelighet kunne vente at han skulle ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken han selv eller hans kontraktsmedhjelpere eller andre han har ansvar for, kunne unngå eller avverget følgene av. Force majeure-forhold på destinasjonen eller langs reiseruten regnes alltid som slike ikke-erstatningsberettigede forhold. Blir kunden påført tap som følge av mangler under transporten, og de aktuelle

transportmidlers ansvar blir regulert av særskilt lovgivning, vil kundens krav beregnes etter de aktuelle særregler og ikke etter reglene i denne bestemmelse. Selv om arrangøren ikke har

økonomiske eller begrenset ansvar etter ovenstående regler, plikter han å yte nødvendig og mulig bistand.

15. KLAGEFRIST.

Hvis den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig. Klage over mangel i forbindelse

med overnattingssteder, maten m.v. må så vidt mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisearrangøren.

Forøvrig må klage være fremsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

16. ARRANGØRENS HEVINGSRETT.

Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den reisendes side. Som vesentlig mislighold anses alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid.

Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve er at den reisende har fått en rimelig betalingsfrist.

17. TVISTER.

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for selskapsreiser innen 4 uker. Både den reisende og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for de alminnelige

domstoler.

18. BEGRENSET ANSVAR.

Der hvor transporten går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap, er også arrangørens ansvar tilsvarende begrenset.

19. PAKKEREISELOVENS OMFANG.

Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med offentlig virksomhet, forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om pakkereiser.

20. PERSONVERNERKLÆRING

Eastern Travel & Tours verner om dine personopplysningene og håndterer all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. I denne personvernerklæringen ønsker vi derfor å beskrive hvordan vi samler inn, bruker, viser, overfører og lagrer informasjonen din på en transparent måte, samt hvordan du får tilgang til og oppdaterer personopplysningene dine hos oss.

Hva er en personopplysning og personvernansvarlig?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person i live, f.eks. navn, personnummer, postadresse, telefonnummer eller e-postadresse. En personvernansvarlig er aktøren som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandling av personopplysninger.

Personvernansvar

Eastern Travel & Tours (orgnr: 986 354 476) er personvernansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi samler inn fra deg.

Formål og type informasjon

Vi henter inn opplysninger fra deg som bruker for å kunne gi deg de tjenester vi tilbyr. Dreier det seg om nyhetsbrev er det din e-post vi trenger for å sende deg relevant informasjon. Ber du om et tilbud fra oss vil det være kontaktinformasjon og navn på reisende. Dersom tilbudet blir en bestilling hentes det i noen tilfeller informasjon om pass dersom vi også skal bistå med visum eller det kreves denne informasjonen til flyselskaper som benyttes (dette avhenger av reisemål og gjeldende regelverk, for eksempel USA).

Hvorfor trenger vi informasjon fra deg?

Det meste av opplysninger hentes av oss ved en inngåelse av avtale, der du som kunde bestiller en reise eller ønsker et tilbud på en reise. Dette gjelder ikke nyhetsbrev hvor du som bruker selv registrerer deg som mottaker for denne tjenesten.

All informasjon er gitt frivillig av deg som bruker enten via telefon, e-post eller på skjemaer på vår nettside. Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre.

Utleveres opplysningene til andre?

Den informasjon vi får av deg som kunde brukes kun til det som er nødvendig for oss, men i noen tilfeller vil den bli delt med andre. Navn og kontaktopplysninger legges inn i alle bestillinger på fly som er påkrevd av flyselskapene og må gjøres tilgjengelig for dem. Dine opplysninger finnes også i bestillingssystemet til Amadeus Scandinavia så lenge din ordre er aktiv og slettes cirka 2 uker etter avsluttet reise. Det samme gjelder også når det bestilles hotell eller landarrangement gjennom underleverandør eller direkte hos hotellet. Her er det også navn og i noen tilfeller kontaktinformasjon som mobil som blir utlevert. I tilfeller hvor underleverandør ordner visum eller flybilletter på reisemålet må også passopplysninger oversendes til leverandør.

Sletting og lagring

Informasjon som hentes inn fra deg som kunde eller bruker lagres primært i vårt CRM system. Sletting av kontaktinformasjon og reiseinformasjon blir gjort etter 5 år fra reisen er avsluttet. Passopplysninger blir slettet automatisk etter hjemkomst, om ikke annet er avtalt.

Personvern

Vi er innforstått med hvor viktig det er å beskytte og håndtere personopplysningene dine. Vi iverksetter egnede sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap, uautorisert tilgang, bruk, endring eller sletting. Vi jobber kontinuerlig med ”innebygd personvern og personvern som standard”, evaluerer løpende risikoen ved gjeldende personvernsbehandling og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risiko. De ansatte mottar løpende opplæring i personvernspørsmål og har også fått strenge instruksjoner om å behandle alle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlov.

Rettigheter

Som bruker eller kunde har du rett til å kreve innsyn i de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan også kreve å få endret opplysninger, eller å få slettet de opplysninger vi har om deg. Gjelder det nyhetsbrev gjøres dette av brukeren selv, avmelding gjør også at e-post slettes. Merk at sletting av deg som kunde kan i sin helhet først skje etter 5 år etter fakturautstedelse da denne må beholdes etter Bokføringsloven. Alle andre opplysninger kan slettes etter forespørsel umiddelbart etter hjemkomst.

Sikkerhet

Dine opplysninger sikres på best mulig måte ved at vi har fokus på datasikkerhet og gjennom gode rutiner hos våre ansatte. Tilgangskontroll, logging, sletting av unødig informasjon og bruk av eksterne partnere på nettverksikkerhet nevnes som viktige tiltak i bedriften.

Det blir inngått avtaler om databehandling med alle våre leverandører som ved enkelte anledninger kan bli gitt tilgang til våre IT-systemer.

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 32 26 86 70

E-post: post@eastern.no

Eastern Travel & Tours, Tollbugata 59, 3044 Drammen

Hvis du mener at vi eller andre selskaper behandler personopplysningene dine i strid med gjeldende personvernlov, kan du henvende deg til Datatilsynet.

21. FORBEHOLD OM ENDRINGER OG FEIL.

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, programmer,

websider, annonser og kataloger etter at disse er trykket.

Ansvarlig reisearrangør:

Eastern Travel & Tours

Tollbugata 59, 3044 Drammen

Telefon: +47 32 26 86 70

E-post: post@eastern.no

Web: www.eastern.no